Charakteristika

Správa toků v rámci organizační jednotky Oblastního ředitelství západní Čechy státního podniku Lesy České republiky, s. p. je v působnosti úseku náměstka pro vodní hospodářství a investice. Plní povinnosti správce drobných vodních toků v povodí řeky Berounky a v horní části povodí řeky Ohře. Územní působnost vykonávané správy vodních toků přibližně odpovídá hranicím Karlovarského a Plzeňského kraje (Přesně je stanovena nejbližší hranicí hydrologického povodí IV. řádu ke hranicím Karlovarského a Plzeňského kraje.)

Činnost správy toků v rámci sekce vodního hospodářství zajišťuje celkem 15 pracovníků – náměstek pro VH a investice, specialista VH, správci toků, technici vodního hospodářství, referent CEVT a adjunkt správy toků v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. zákona o vodách.

Úsek vodního hospodářství Oblastního ředitelství západní Čechy spravuje drobné vodní toky a bystřiny ve volné krajině i intravilánech obcí dle rozhodnutí o určení do správy, vydaném Ministerstvem zemědělství České republiky. Jejich správa je historicky spjatá s obhospodařováním lesních porostů. Po transformaci ZVHS se rozšířil charakter spravovaných toků o vodní toky v zemědělsky využívané krajině. Sekce VH OŘ západní Čechy vykonává správu na cca 4 600 km drobných vodních toků a cca 200 vodních nádrží.

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. Hlavní činností je péče o určené drobné vodní toky a vodní nádrže dle platných právních předpisů, včetně zajištění technickobezpečnostního dohledu. Jsou realizovány pravidelné terénní prohlídky vodních toků a vodních děl, vysazovány břehové porosty a doprovodné porosty druhové a prostorové skladby. Úpravy vodních toků a hrazení bystřin, jakož i realizace protipovodňových opatření, které mají za cíl stabilizovat a zlepšovat odtokové poměry v povodí a jsou zaměřeny na péči a plnění vodohospodářských, půdoochranných a krajinotvorných funkcí.

Úsekem vodního hospodářství Oblastního ředitelství západní Čechy je zajišťována komplexní projektová příprava staveb a prováděn technický dozor během jejich realizace. Dále vede centrální evidenci vodních toků (CEVT), včetně zpracování podkladů pro statistiku na úseku vodního hospodářství. Sekce vodního hospodářství Oblastního ředitelství západní Čechy kooperuje s vodoprávními orgány, orgány ochrany přírody a dalšími orgány státní správy.

Náklady na potřebná opatření na vodních tocích jsou financovány z vlastních zdrojů podniku a z dotačních prostředků. Dotační programy jsou využívány především pro financování opatření prováděných ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, programů Ministerstva zemědělství ČR – „Drobné vodní toky a malé vodní nádrže“, „Prevence před povodněmi“ a „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, programů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV).